Kallelse till årsstämma den 7:e april

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Diamanten kallas härmed till föreningens ordinarie föreningsstämma.

TID: den 7:e april 2016 kl. 19.00 med insläpp från kl 18.30
(kom i tid då avprickning av medlemmar sker före start av årsstämman)

PLATS: Tyresö skola (matsalen), Tyresövägen 6

Förutom kallelsen har de 4 motioner som inkommit bifogats i den kallelse som delats ut i brevlådorna samt styrelsens kommentarer till dessa. Årsredovisningen finns tillgänglig för hämtning den 29:e mars mellan kl. 19-20 vid styrelselokalen på Diamantgången 245. Årsredovisningen finns även tillgänglig för nedladdning under fliken Dokument här på Diamantens hemsida.

FÖRSLAG DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
11. Val av ordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Val av valberedning.
14. Motioner från medlemmarna enligt bilagor.
15. Stämmans avslutande.

Efter stämman kommer styrelsen att ge information samt möjlighet för medlemmarna att ställa allmänna frågor.

Varmt välkomna

Styrelsen