Kallelse till extra föreningsstämma

Styrelsen kallar härmed medlemmarna i bostadsrättsföreningen Diamanten till extra föreningsstämma.

TID: Den 17:e november 2015 kl. 19.00, insläpp från kl. 18.30
(kom i tid då avprickning av medlemmar sker före start av stämman)

PLATS: Lokalen på Diamantgången 139

Styrelsen föreslår att de ändringar i stadgarna som beslöts på extra föreningsstämman den 15:e oktober 2015 skall godkännas på denna extra föreningsstämma. De nya stadgebestämmelserna träder i kraft först när registrering skett hos Bolagsverket. För att registrering skall kunna ske får inga ändringar göras i det beslut som togs den 15:e oktober.

Förslaget som bifogades med kallelsen till extra föreningsstämman den 15:e oktober kan för de som tappat bort sitt exemplar laddas ned under fliken Dokument här på hemsidan.

FÖRSLAG DAGORDNING:

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Godkännande av föreslagna stadgeändringar som togs på extra föreningsstämman den 15:e oktober 2015.
7. Stämmans avslutande.

Varmt välkomna
Styrelsen