Kallelse till Brf Diamantens ordinarie årsstämma 2017

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Diamanten kallas härmed till föreningens ordinarie föreningsstämma.

TID: den 11:e maj 2017 kl. 19:00 med insläpp från kl 18:30
(kom i tid då avprickning av medlemmar sker före start av årsstämman)

PLATS: Diamantgången 139

Styrelsen föreslår att de ändringar i stadgarna som beslöts på extra föreningsstämman den  30:e januari 2017 skall godkännas på denna ordinarie föreningsstämma. De nya stadgebestämmelserna träder i kraft först när registrering skett hos Bolagsverket. För att registrering skall kunna ske får inga ändringar göras i det beslut som togs den 30:e januari.

Årsredovisningen finns tillgänglig för hämtning den 4:e maj mellan kl. 19-20 vid styrelselokalen på Diamantgången 245. Årsredovisningen finns även tillgänglig för nedladdning under fliken Dokument på Diamantens hemsida (brf-diamanten.se).

FÖRSLAG DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

13. Val av valberedning.

14. Godkännande av föreslagna stadgeändringar som togs på extra föreningsstämman den 30:e januari 2017

15. Stämmans avslutande.